大智慧教育网
当前位置: 首页 > 范文大全 > 知识文库 > 池中濯足水什么意思

池中濯足水什么意思

2017-04-27 10:07:41 知识文库 来源:http://www.dazhihui008.cn 浏览:

池中濯足水什么意思。 声律启蒙注音版(上)声律启蒙注音版(上)yīdōng一 东yúnduìyǔxuěduìfēngwǎnzhàoduìqíngkōngláihóngduìqùyànsuniǎo云 对 雨,雪 对 风,晚照 对 晴空。来鸿 对 去 燕,宿 鸟 duìmíngchóng对 鸣 虫。sānchǐjiànliù以下是大智慧教育网www.dazhihui008.cn为大家整理的《池中濯足水什么意思》,希望大家能够喜欢!更多资源请搜索知识文库频道与你分享!

声律启蒙注音版(上)
篇一:池中濯足水什么意思

声律启蒙注音版(上)

yīdōng

一 东

yúnduìyǔxuěduìfēngwǎnzhàoduìqíngkōngláihóngduìqùyànsuniǎo云 对 雨,雪 对 风,晚照 对 晴空。来鸿 对 去 燕,宿 鸟 duìmíngchóng

对 鸣 虫。

sānchǐjiànliùjūngōnglǐngběiduìjiāngdōngrénjiānqīngshǔdiàntiānshàng

三 尺 剑,六 钧 弓,岭 北 对 江东。 人间 清暑 殿,天上 guǎnghángōng

广寒宫。

liǎngànxiǎoyānyángliǔlǜyīyuánchūnyǔxìnghuāhóngliǎngbìnfēngshuāng

两岸 晓 烟 杨柳 绿,一 园 春雨 杏花 红。两鬓 风霜, túcìzǎoxingzhīkèyīsuōyānyǔxībiānwǎndiàozhīwēng

途 次 早 行 之 客;一蓑烟雨,溪边 晚 钓 之 翁。

yánduìgéyìduìtongbáisǒuduìhuángtóngjiāngfēngduìhǎiwùmùzǐ沿 对 革,异 对 同,白 叟 对 黄 童。江 风 对海雾,牧 子 duìyúwēng

对 渔翁。

yánxiànglòuruǎntúqióngjìběiduìliáodōngchízhōngzhuózúshuǐmén颜 巷 陋,阮 途 穷,冀 北 对 辽东。池 中 濯足 水,门 wàidǎtóufēng

外 打头风。

liángdìjiǎngjīngtongtàisìhànhuángzhìjiǔwèiyānggōngchénlǜyíng梁 帝 讲 经 同 泰 寺,汉 皇 置 酒 未央宫。尘 虑 萦 xīnlǎnfǔqīxiánlǜqǐshuānghuámǎnbìnxiūkànbǎiliànqīngtóng

心,懒 抚 七 弦 绿 绮;霜 华 满 鬓,羞 看 百 炼 青铜。 pínduìfùsaiduìtōngyěsǒuduìxītóngbìnpóduìméilǜchǐ贫 对 富, 塞 对 通,野 叟 对 溪 童。鬓 皤 对 眉 绿 ,齿

皓 对 唇 红。

tiānhàohàorìróngróngpèijiànduìwāngōngbànxīliúshuǐlǜqiānshùluòhàoduìchúnhóng天 浩浩,日 融融, 佩剑 对 弯弓。 半 溪流 水绿,千 树 落huāhóng

花 红。

yědùyànchuānyángliǔyǔfāngchíyúxìjìhéfēng

野 渡 燕 穿 杨柳 雨, 芳 池 鱼 戏 芰 荷 风。

nǚzǐméixiānéxiàxiànyīwānxīnyuènánérqìzhuàngxiōngzhōngtǔwànzhàng女子眉 纤,额下 现一弯新 月;男儿气壮,胸 中 吐 万 丈 chánghóng

长 虹。

èrdōng

二 冬

chūnduìxiàqiūduìdōngmùgǔduìchénzhōngguānshānduìwánshuǐlǜzhúduì春 对夏,秋 对冬,暮 鼓 对 晨钟。观山 对玩水,绿竹 对 cāngsōng池中濯足水什么意思。

苍松。

féngfùhǔyègōnglóngwǔdiéduìmíngqióngxiánníshuāngzǐyànkèmì冯妇 虎,叶公龙,舞 蝶 对 鸣 蛩。衔 泥双 紫 燕,课 蜜 jǐhuángfēng

几 黄蜂。

chūnrìyuánzhōngyīngqiàqiàqiūtiānsàiwàiyànyōngyōngqínlǐngyúnhéngtiáo春 日园中 莺 恰恰,秋天 塞外 雁 雍 雍。秦岭 云 横,迢 dìbāqiānyuǎnlùwūshānyǔxǐcuóéshíèrwēifēng

递 八千 远路;巫山 雨 洗,嵯峨 十二 危 峰。

míngduìàndànduìnóngshàngzhìduìzhōngyōngjìngliánduìyīsìyěchǔ明 对 暗,淡 对 浓,上 智 对中庸。镜 奁对 衣 笥,野 杵 duìcūnchōng

对 村 舂。

huāzhuóshuòcǎoméngróngjiǔxiàduìsāndōngtáigāomíngxìmǎzhāixiǎohào花 灼 烁,草 蒙茸,九 夏 对 三 冬。台 高名 戏 马,斋 小号 pánlóng

蟠龙。

shǒubòxièáocóngbìzhuóshēnpīhèchǎngzìwánggōngwǔlǎofēnggāo

手 擘 蟹 螯 从 毕 卓,身 披 鹤 氅 自王 恭。五 老 峰高,xiùchāyúnxiāorúyùbǐsāngūshídàxiǎngchuánfēngyǔruòjīnyōng

秀 插 云霄 如 玉笔;三姑 石大,响 传 风雨 若 金镛。 rénduìyìràngduìgōngyǔshùnduìxīnóngxuěhuāduìyúnyèsháoyào仁 对 义,让 对 恭,禹 舜 对 羲 农。雪花 对 云 叶,芍药 duìfúróng

对 芙蓉。

chénhòuzhǔhànzhōngzōngxiùhǔduìdiāolóngliǔtángfēngdàndànhuāpǔyuè陈后主,汉中 宗,绣 虎 对 雕 龙。柳塘 风 淡淡,花圃 月 nóngnóng

浓浓。

chūnrìzhèngyícháokàndiéqiūfēngnàgèngyèwénqióngzhànshìyāogōngbì春日正 宜 朝 看 蝶,秋风 那 更 夜 闻蛩。战 士 邀功,必 jiègāngēchéngyǒngwǔyìmínshìzhìxūpíngshījiǔyǎngshūyōng

借 干戈 成勇武;逸民 适 志,须 凭 诗 酒 养 疏慵。

sānjiāng

三 江

lóuduìgéhùduìchuāngjùhǎiduìchángjiāngróngshangduìhuìzhàngyùjiǎduìyíngāng楼 对 阁,户 对 窗,巨 海对 长江。蓉裳 对 蕙 帐,玉 斝 对 银 釭。

qīngbùmànbìyóuzhuàngbǎojiànduìjīngāngzhōngxīnānshèjìlìkǒufùjiābāngshì青 布幔,碧油 幢,宝剑 对 金 缸。忠心 安 社稷,利口 覆 家邦。世 zǔzhōngxīngyánmǎwǔjiéwángshīdàoshālóngpángqiūyǔxiāoxiāomànlànhuáng祖 中兴 延 马 武,桀 王 失 道 杀龙 逄。秋 雨 潇 潇,漫 烂 黄 huādōumǎnjìngchūnfēngniǎoniǎofúshūlǜzhúzhèngyíngchuāng

花 都 满径;春 风 袅 袅,扶 疏绿 竹 正 盈窗。

jīngduìpèigàiduìzhuànggùguóduìtābāngqiānshānduìwànshuǐjiǔzéduìsānjiāng旌 对 旆,盖 对 幢,故国 对 他 邦。千 山 对 万 水,九 泽 对 三 江。shānjíjíshuǐcóngcónggǔzhènduìzhōngzhuàngqīngfēngshēngjiǔshěbáiyuèzhàoshū山岌岌,水淙淙,鼓 振 对 钟 撞。清风 生 酒舍,白 月 照 书 chuāngzhènshàngdǎogēxīnzhòuzhàndàopángxìjiànzǐyīngjiàngxiàrìchítángchū窗。阵 上 倒戈 辛 纣 战,道 旁 系 剑 子 婴 降。夏 日 池塘,出mòyùbōōuduìduìchūnfēngliánmùwǎngláiyínglěiyànshuāngshuāng

没 浴 波 鸥 对对;春风 帘幕,往来营垒 燕 双

zhūduìliǎngzhīduìshuānghuáyuèduìxiāngjiāng双。 xiǔhuǒduìsāicháochēduìjìngǔ

铢 对 两,只 对 双,华 岳 对 湘江。朝 车 对 禁 鼓,宿 火 对 塞 gāngqīngsuǒtàbìshāchuānghànshèduìzhōubāngshēngxiāomíngxìxìzhōnggǔxiǎng缸。青 琐 闼,碧 纱窗,汉 社 对 周邦。笙 箫 鸣细细,钟鼓 响 chuāngchuāngzhǔbùqīluánmíngyǒulǎnzhìzhōngzhǎnjìxìngwéipángsūwǔmù摐 摐。主 簿 栖 鸾 名有 览,治 中 展骥 姓 惟 庞。苏 武 牧 yángxuělǚcānyúběihǎizhuāngzhōuhuófùshuǐbìjuéyúxījiāng

羊,雪 屡 餐 于 北 海;庄 周 活 鲋,水 必 决 于 西 江。

sìzhī

四 支

cháduìjiǔfùduìshīyànziduìyīngérzāihuāduìzhòngzhúluòxùduìyóusī

茶 对 酒,赋 对 诗,燕子 对 莺 儿。栽花 对种 竹,落 絮 对 游丝。 sìmùjiéyīzúkuíqúyùduìlùsībànchíhónghàndànyījiàbáitúmí

四 目 颉,一 足 夔, 鸲 鹆对 鹭鸶。半 池 红 菡萏,一 架 白 荼 蘼。 jǐzhènqiūfēngnéngyìnghòuyīlíchūnyǔshènzhīshízhìbóēnshēnguóshìtūnbiàn几 阵秋风 能 应 候,一 犁 春雨 甚 知 时。智 伯恩 深,国 士 吞 变xíngzhītànyánggōngdédàyìrénshùduòlèizhībēi

形 之 炭;羊 公德 大,邑 人 竖 堕 泪 之 碑。

hángduìzhǐsùduìchíwǔjiànduìwéiqíhuājiānduìcǎozìzhújiǎnduìmáozhuī

行 对 止,速 对 迟, 舞剑 对 围棋。花 笺对 草字,竹简 对 毛 锥。 fénshuǐdǐngxiànshānbēihǔbàoduìxióngpíhuākāihóngjǐnxiùshuǐyàngbìliúlí汾 水 鼎,岘 山碑,虎 豹 对 熊 罴。花 开 红 锦绣,水 漾碧 琉璃。qùfùyīntànlínshèzǎochūqīwéizhònghòuyuánkuídíyùnhéxiéxiānguǎnqiàcóng去 妇 因 探 邻舍 枣,出 妻 为 种 后园 葵。笛 韵 和谐,仙 管 恰 从 yúnlǐjiànglǔshēngyīzháyúzhōuzhèngxiàngxuězhōngyí

云 里降;橹 声 咿 轧,渔舟 正向 雪 中 移。

gēduìjiǎgǔduìqízǐyànduìhuánglíméisuānduìlǐkǔqīngyǎnduìbáiméi

戈 对 甲,鼓 对 旗,紫 燕 对 黄鹂。梅 酸对 李 苦,青眼 对白 眉。 sānnòngdíyīwéiqíyǔdǎduìfēngchuīhǎitángchūnshuìzǎoyángliǔzhòumiánchí

三 弄 笛,一 围棋,雨打 对 风 吹。海棠 春 睡 早,杨柳 昼眠 迟。zhāngjùncéngwéihuáishùfùdùlíngbùzuòhǎitángshījìnshìtèqíkěbǐyìbān张 骏 曾 为 槐树 赋,杜 陵 不 作 海棠 诗。晋 士 特 奇,可 比 一斑 zhībàotángrúbóshíkānwéiwǔzǒngzhīguī

之 豹;唐 儒 博 识,堪 为 五 总 之 龟。

wǔwēi

五 微

三年级声律启蒙填空题
篇二:池中濯足水什么意思

儿歌
篇三:池中濯足水什么意思

儿歌

《果宝宝》

秋天到,真热闹,

树上挂满果宝宝。

果宝宝,成熟了,

小朋友们哈哈笑。

《桔子》

大桔子,红有甜,

剥它一瓣尝尝鲜。

妹妹听我讲故事,

一瓣桔子讲一年。

《小猴吃桃》

小猴捡个大青桃,

一边走路一边跑。

咬破皮,露出毛,

原来是个大棉桃。

语言游戏

《手指歌》

一个手指头,一个手指头,变变变成毛毛虫。

两个手指头,两个手指头,变变变成小白兔。

三个手指头,三个手指头,变变变成小花猫。

四个手指头,四个手指头,变变变成螃蟹走。

五个手指头,五个手指头,变变变成小鸟飞。

《销售歌》

你拍一,我拍一,小鸡小鸡叽叽叽。

(双手食指伸出点作小鸡嘴状放在胸前)

你拍二,我拍二,小兔小兔跳跳跳。

(双手食指、中指伸直其余手指作小兔状放在头顶)

你拍三,我拍三,孔雀孔雀飞飞飞。

(双手大拇指、食指其余手指伸直作孔雀状一只手放头上一只手放腰

旁)

你拍四,我拍四,小狗小狗汪汪汪。

谜语

《山羊》《手指》

年纪一不算大,五个兄弟,

胡子一大把,住在一起,

爱吃青青草,名字不同,

总是喊妈妈。高矮不齐。

《萝卜》《嘴唇》

红缨缨,大脑袋。红色的门楼,

一头钻到地底下。白色的门坎,

《白菜》《耳朵》

一物长得怪,左一片,右一片,

叶绿帮儿白,隔着汕头不见面,

衣服一层层,猜不着,听几遍。

团团包起来。

《月饼》《眼镜》

平日不思,上面毛,下面毛,

中秋想你,当中一颗大葡萄,

关门不出声,出声关不严。

声律启蒙上卷(节选)

一东

云对雨,雪对风,晚照对晴空。来鸿对去燕,宿鸟对鸣虫。三尺剑,六钧弓,岭北对江东。人间清暑殿,天上广寒宫。两岸晓烟杨柳绿,一园春雨杏花红。两鬓风霜,途次早行之客;一蓑烟雨,溪边晚钓之翁。

【注释】

三尺剑:《汉书》高祖为黥布流矢所中,医曰:可治。高祖曰:吾提三尺剑取天下,非命乎?命在天,虽扁鹊何益。

六钧弓:《左》定公侵齐,士皆坐列,曰:颜高之弓六钧。皆取而传观之。

清暑殿:《洛阳宫殿簿》内有清暑殿。

广寒宫:《明皇杂录》明皇与申天师中秋夜游月宫,见榜曰广寒清虚之府。

沿对革,异对同,白叟对黄童。江风对海雾,牧子对渔翁。颜巷陋,阮途穷,冀北对辽东。池中濯足水,门外打头风。梁帝讲经同泰寺,汉皇置酒未央宫。尘虑萦心,懒抚七弦绿绮;霜华满鬓,羞看百炼青铜。

【注释】

黄童白叟:《韩》黄童白叟,踊跃欢呼。

颜巷陋:见《论语》。

阮途穷:《晋书》阮籍率意独驾,车迹所穷,恸哭而返。

冀北:《韩》伯乐一过冀北之野,而马群遂空。冀北,古幽都地。 辽东:《广舆记》辽东,契丹东胡旧地,后号盛京,又曰辽东。

濯足:《孺子歌》沧浪之水浊兮,可以濯我足。打头风:《韵府群玉》石尤风,打头逆风也。

同泰寺:《梁武帝传》帝常与高僧讲佛经于同泰寺,时天雨宝花而下。 未央宫:《汉书》高祖天下已定,置酒宴群臣于未央宫,见群臣礼数甚严,高祖乃叹曰:吾今日始知天子之尊也。

绿绮:卓文君琴名。

青铜:镜也。

欧:素丝悲青铜。

曾巩:水面磨青铜。

贫对富,塞对通,野叟对溪童。鬓皤对眉绿,齿皓对唇红。天浩浩,日融融,佩剑对弯弓。半溪流水绿,千树落花红。野渡燕穿杨柳雨,芳池鱼戏芰荷风。女子眉纤,额下现一弯新月;男儿气壮,胸中吐万丈长虹。

【注释】

皤:白也。

芰:音忌。水果两角为菱,四角为芰。

眉月:《鲍照玩月诗》始见东南楼,纤纤如玉钩。未映西北墀,娟娟似娥眉。

长虹:雨气也。《记》气如白虹。

声律启蒙注音版(上)
篇四:池中濯足水什么意思

yúnduìyǔxuěduìfēngwǎnzhàoduìqíngkōng云 对 雨,雪 对 风,晚照 对 晴空。 láihóngduìqùyànsuniǎoduìmíngchóng

来鸿 对 去 燕,宿 鸟 对 鸣 虫。 sānchǐjiànliùjūngōnglǐngběiduìjiāngdōng

三 尺 剑,六 钧 弓,岭 北 对 江东。 rénjiānqīngshǔdiàntiānshàngguǎnghángōng

人间 清暑 殿,天上 广寒宫。

liǎngànxiǎoyānyángliǔlǜ

两岸 晓 烟 杨柳 绿,

yīyuánchūnyǔxìnghuāhóng

一 园 春雨 杏花 红。

liǎngbìnfēngshuāngtúcìzǎoxingzhīkè

两鬓 风霜, 途 次 早 行 之 客; yīsuōyānyǔxībiānwǎndiàozhīwēng

一蓑烟雨,溪边 晚 钓 之 翁。

yánduìgéyìduìtongbáisǒuduìhuángtóng沿 对 革,异 对 同,白 叟 对 黄 童。jiāngfēngduìhǎiwùmùzǐduìyúwēng

江 风 对海雾,牧 子 对 渔翁。 yánxiànglòuruǎntúqióngjìběiduìliáodōng颜 巷 陋,阮 途 穷,冀 北 对 辽东。chízhōngzhuózúshuǐménwàidǎtóufēng

池 中 濯足 水,门 外 打头风。 liángdìjiǎngjīngtongtàisì

梁 帝 讲 经 同 泰 寺,

hànhuángzhìjiǔwèiyānggōng

汉 皇 置 酒 未央宫。

chénlǜyíngxīnlǎnfǔqīxiánlǜqǐ

尘 虑 萦 心,懒 抚 七 弦 绿 绮; shuānghuámǎnbìnxiūkànbǎiliànqīngtóng

霜 华 满 鬓,羞 看 百 炼 青铜。池中濯足水什么意思。

pínduìfùsaiduìtōngyěsǒuduìxītóng贫 对 富, 塞 对 通,野 叟 对 溪 童。bìnpóduìméilǜchǐhàoduìchúnhóng

鬓 皤 对 眉 绿 ,齿 皓 对 唇 红。 tiānhàohàorìróngróngpèijiànduìwāngōng

天 浩浩,日 融融, 佩剑 对 弯弓。 bànxīliúshuǐlǜqiānshùluòhuāhóng

半 溪流 水绿,千 树 落花 红。 yědùyànchuānyángliǔyǔ池中濯足水什么意思。

野 渡 燕 穿 杨柳 雨,

fāngchíyúxìjìhéfēng

芳 池 鱼 戏 芰 荷 风。

nǚzǐméixiānéxiàxiànyīwānxīnyuè

女子眉 纤,额下 现一弯新 月;

nánérqìzhuàngxiōngzhōngtǔwànzhàngcháng男儿气壮,胸 中 吐 万 丈 长 hóng

虹。

chūnduìxiàqiūduìdōngmùgǔduìchénzhōng

春 对夏,秋 对冬,暮 鼓 对 晨钟。 guānshānduìwánshuǐlǜzhúduìcāngsōng

观山 对玩水,绿竹 对 苍松。

féngfùhǔyègōnglóngwǔdiéduìmíngqióng

冯妇 虎,叶公龙,舞 蝶 对 鸣 蛩。 xiánníshuāngzǐyànkèmìjǐhuángfēng

衔 泥双 紫 燕,课 蜜 几 黄蜂。 chūnrìyuánzhōngyīngqiàqià

春 日园中 莺 恰恰,

qiūtiānsàiwàiyànyōngyōng

秋天 塞外 雁 雍 雍。

qínlǐngyúnhéngtiáodìbāqiānyuǎnlù

秦岭 云 横,迢 递 八千 远路; wūshānyǔxǐcuóéshíèrwēifēng

巫山 雨 洗,嵯峨 十二 危 峰。

míngduìàndànduìnóngshàngzhìduìzhōngyōng明 对 暗,淡 对 浓,上 智 对中庸。 jìngliánduìyīsìyěchǔduìcūnchōng

镜 奁对 衣 笥,野 杵 对 村 舂。 huāzhuóshuòcǎoméngróngjiǔxiàduìsāndōng花 灼 烁,草 蒙茸,九 夏 对 三 冬。táigāomíngxìmǎzhāixiǎohàopánlóng

台 高名 戏 马,斋 小号 蟠龙。 shǒubòxièáocóngbìzhuó

手 擘 蟹 螯 从 毕 卓,

shēnpīhèchǎngzìwánggōng

身 披 鹤 氅 自王 恭。

wǔlǎofēnggāoxiùchāyúnxiāorúyùbǐ

五 老 峰高,秀 插 云霄 如 玉笔; sāngūshídàxiǎngchuánfēngyǔruòjīnyōng

三姑 石大,响 传 风雨 若 金镛。

以上就是大智慧教育网http://www.dazhihui008.cn/带给大家的精彩知识文库资源。想要了解更多《池中濯足水什么意思》的朋友可以持续关注大智慧教育网,我们将会为你奉上最全最新鲜的知识文库内容哦! 大智慧教育网,因你而精彩。

 • ·一东里的池中濯足水,门外打头风的解释(2017-04-20)
 • ·池中濯足水对什么(2017-04-26)
 • 相关热词搜索:池中濯足水的下联
 • 1、一东里的池中濯足水,门外打头风的解释(2017-04-20)
 • 2、池中濯足水对什么(2017-04-26)
 • 最新推荐知识文库

  更多
  1、“池中濯足水什么意思”由大智慧教育网网友提供,版权所有,转载请注明出处。
  2、欢迎参与大智慧教育网投稿,获积分奖励,兑换精美礼品。
  3、"池中濯足水什么意思" 地址:http://www.dazhihui008.cn/wk/111844.html,复制分享给你身边的朋友!
  4、文章来源互联网,如有侵权,请及时联系我们,我们将在24小时内处理!